Cu reducir spojna čaura 10-35kV

Cu reducir spojna čaura 10-35kV

• Materijal: Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana, na poseban zahtev elektro kalaisana

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze napona 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT