Al spojna čaura za iste poprečne preseke bez pregrade

Al spojna čaura za iste poprečne preseke

PO SIMELU (BEZ PREGRADE)

• Materijal: Aluminijum 99,5% 

• Površina: Hemijski pasivizirana 

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona

• Presovanje: Dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT