Bimetalna Al - Cu spojna čaura 35kV

• Materijal: Aluminijum 99.5%, Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za nenapregnute spojeve napona 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT